نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

قابلیت های نرم افزار

تعریف مشتریان

تعریف کالا

تعریف صندوق های مالی

ورود و خروج محصولات از انبار

قابلیت صدور فاکتور فروش با قابلیت بروز رسانی انبار و بروزرسانی صندوق مالی و قابلیت گزارش گیری تاریخ محور و انتخاب نحوه تسویه حساب و قابلیت ثبت چک

قابلیت صدور فاکتوربرگشت از فروش با قابلیت بروز رسانی انبار و بروزرسانی صندوق مالی و قابلیت گزارش گیری تاریخ محور و انتخاب نحوه تسویه حساب و قابلیت ثبت چک

قابلیت ثبت فاکتور خرید در نرم افزار با قابلیت بروز رسانی انبار و بروزرسانی صندوق مالی و قابلیت گزارش گیری تاریخ محور و انتخاب نحوه تسویه حساب و قابلیت ثبت چک

قابلیت ثبت فاکتور بازگشت از خرید با قابلیت بروز رسانی انبار و بروزرسانی صندوق مالی و قابلیت گزارش گیری تاریخ محور و انتخاب نحوه تسویه حساب و قابلیت ثبت چک

 

قیمت نرم افزار ۵۰۰۰۰ تومان

خرید آنلاین محصول و دریافت در ایمیل